June 30:  Synaxis of the Twelve Holy Apostles: Peter, Andrew, James & John the sons ofZebedee, Phillip, Bartholomew, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Judethe brother of James, Simon & Matthias Apolytikion in the Third Tone O Holy Apostles, …

Read more »